vibhavas of viShNu

The vibhavas:
padmanAbha
dhruva
ananta
shaktIsha
madhusudhana
vidyAdhideva
kapila
vishvarUpa
haMsa
krodAtman
vaDavaktra
dharma
vAgIshvara
ekArNavashaya
kUrma
varAha
nR^isimha
amR^itAharaNA
shripati
kAntAtman
rAhujit
kAlanemighna
pArijAtahara
lokanAtha
dattAtreya
nygrodashAyin
ekashR^i~Ngatanu
vAmana
trivikrama
nara
nArAyaNa
hari
kR^iShNa
rAmo bhArgava
rAmachandra
vyAsa
kalkI
pAtAlashAyin

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.