The primary tantras of rudra

urdhvasrotas- siddhAnta tantras
shivAgamas:
1) kAmika 2) yogaja 3) chintya 4) kAraNa 5) ajita 6) dIpta 7) sUkShma 8) sahasraka 9) amshumAn and 10) suprabheda.
rudrAgmas:
11) vijaya 12) nihshvAsa 13) svAyambhuva 14) anala 15) vIrabhadra 16) raurava 17) makuTa 18) vimala 19) chandraGNYAna 20) mukhabimba 21) udgita 22) lalita 23) siddha 24) santAna 25) nArasiMha 26) pArameshvara 27) kiraNa 28) vAtUla
Some auxilliary texts: 1) mata~Nga pArameshvara 2) mR^igendra 3) parAkhya 4) upasvAyambhuva 5) aindram 6) mahAghoraM

purvasrotas- gAruDa tantras
1) haram 2) hu~NkAraM 3) bindusAraM 4) kalAmR^itaM 5) devatrAsaM 6) sutrAsaM 7) shabaraM 8) kAlashabaraM 9) pakShiRajaM 10) shikhAyogaM 11) shikhAsAraM 12) shikhAmR^itaM 13) pa~nchabhUtaM 14) vibhAgaM 15) shulyabhedavinirNayaM 16) kAlaShThaM 17) kAlA~NgaM 18) kAlakUTaM 19) paTadrumaM 20) kambhojaM 21) kambalaM 22) kuMkumaM 23) kALakuNdaM 24) kaTAhakaM 25) suvarNanekhaM 26) sugrIvaM 27) totalaM 28) totalottaraM

paschimasrotas- bhUtatantras
1) hAlAhalam 2) hayagrIvaM 3) karakoTaM 4) kaTa~NkakaM 5) karoTaM 6) maNDamAnaM 7) ka~NkoTaM 8) khadgarAvaNaM 9) chANDAsidhAraM 10) hu~NkAraM 11) hAhAkAraM 12) shivAravaM 13) ghorATTahAsaM 14) uchChiShTaM 15) ghurghuraM 16) duShTatrAsakaM 17) vimalaM 18) vikaTaM 19) mahotkaTaM 20) yamaghaNTaM

uttarasrotas- vAma tantras
1) nayam 2) nayottaraM 3) mUkaM 4) mohanaM 5) mohanAMR^itaM 6) karapUjAvidhAnaM 7) vINAshikhA 8) jayaM 9) vijayaM 10) ajitaM 11) aparAjitaM 12) siddhanityodayaM 13) jyeShThaM 14) chintAmaNimahodayaM 15) kuhakaM 16) kAmadenukadambakaM 17) AnandaM 18) rudraM 19) bhadraM 20) kiMkaraM 21) anantavijayaM 22) bhoktaM 23) daurvAsaM 24) bIjabheda

dakShiNasrotas- bhairava tantras
1) svachChandabhairava 2) chaNDabhairava 3) krodhabhairava 4) unmattabhairava 5) asitA~Ngabhairava 6) rurubhairava 7) kapAlIshaM 8) samuchchayaM 9) ghoraM 10) ghoShaNaM 11) ghoram-2 12) nishAsa~ncharaM 13) durmukhaM 14) bhImA~NgaM 15) DAmararAvaM 16) bhImaM 17) vetAlamardanaM 18) uchChuShmaM 19) vAmaM 20) kapAlaM 21) bhairavaM 22) puShpaM 23) advayaM 24) trishirobhairavaM 25) ekapAdaM 26) siddhayogeshvaraM 27) pa~nchAmR^itaM 28) prapa~nchaM 29) yoginIjAlashambaraM 30) vishvavikaNThaM 31) jha~NkAraM 32) tilakodyAnabhairava

This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.