Daily Archives: April 27, 2005

vArAhI dvAdashaM

vArahI dvAdashaM iti mantrasya shrI ashvAnanaH R^iShiH | anuShTup ChandaH | vArAhI devatA | shrI vArahi devI prasAda siddhi dvAra sarva sa~NkaTa haraNaM jape viniyogaH || pa~nchamI danDanAthA cha sa~Nketa samayeshvarI / tathA samaya-sa~NketA vArAhI potriNI shivA // vArtAlI cha … Continue reading

Posted in Heathen thought | Leave a comment