vArAhI dvAdashaM

vArahI dvAdashaM iti mantrasya shrI ashvAnanaH R^iShiH | anuShTup ChandaH | vArAhI devatA | shrI vArahi devI prasAda siddhi dvAra sarva sa~NkaTa haraNaM jape viniyogaH ||

pa~nchamI danDanAthA cha sa~Nketa samayeshvarI /
tathA samaya-sa~NketA vArAhI potriNI shivA //
vArtAlI cha mahAsenA .apyAGYAchakreshvarI tatha /
arighnI cheti samproktaM nAma dvAdashakaM mune //
nAma-dvAdashadhAbhikhya vajra-pa~njara-madhyagaH /
sa~NkaTe duHkham-Apnoti na kadAchana mAnavaH //

Advertisements
This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.