kaumArI

kaumArI Posted by Hello

ShaM namaH ShaShaTyai ca maM maM maM keki keki mahAmayUryaI svAhA
Advertisements

~ by mAnasa-taraMgiNI on April 30, 2005.

 
%d bloggers like this: