Daily Archives: November 25, 2005

viShNu mahApanjara stotraM

namo-namaste govindaM chakraM gR^ihya sudarshanaM |prAchyAM rakShasva mAM viShNo tvAm-ahaM sharaNaM gataH || Salutations to govinda, who holds the sudarshaNa discus;I seek refuge in you, O viShNu protect me from the east. gadAM kaumodakIM gR^ihNa padmanAbha namo.astu te |yAmyAM rakShasva … Continue reading

Leave a comment