Daily Archives: December 8, 2005

karNamoTini vidyA

oM chaNDAyai namaH| oM ghaNDAyai namaH| oM karAlyai namaH| oM sumukhyai namaH| oM durmukhyai namaH| oM revatyai namaH| oM prathamAyai namaH| oM ghorAyai namaH| vayu-tattvAtmikAyai namaH|| iti vayu maNDalaM mama shatrUn shoShaya shoShaya | oM saumyAyai namaH| oM bhiShaNyai namaH| … Continue reading

Leave a comment