Daily Archives: February 8, 2006

The wanderings

yo vai rudraH sa bhagavAn yash cha mR^ityus tasmai vai namo-namaH || sa rudro vasu-vanir-vasudeye namovAke vaShaTkAro .anu saMhitaH |tasyeme sarve yAtava upa prashiShamAsate |tasyAmU sarvA nakShatrA vashe chandramasA saha || yo .agnau rudro yo .apsv antar ya oShadhIr vIrudha … Continue reading

Posted in Life | Leave a comment