mayUrAShTakaM

mayUra was a famous poet in the court of harShavardhana, most of whose works are lost. The mayUrAShTakaM one of his fine shR^ingAra works survives as a reasonably complete fragment. He is said to have composed it on bANa’s wife, who enraged by its double entendres, laid an abhichAra on mayura that resulted in a skin disease. He is said to have composed the chaNDI-shataka to chANDikA and was relieved of the abhichAra. It is an excellent piece of shR^ingAra for a beginner and illustrates some concepts discussed by Anandavardhana.

oM namaH shrI-hari-harAbhyAM

eShA kA prastutAM gI prachalita-nayanA haMsalIlA vrajantI
dvAu hastau ku~nkumArdrau kanaka-virachita ..U………
..UM gAMgegatA sA bahu-kusuma-yutA baddhavINA hasantI
tAmbUlam vAmahaste madana-vashagatA gUhya shAlAM praviShTA ||1|| (Chandas: sragdharA)

eShA kA bhukta-muktA prachalita-nayanA sveda-lagnA~Nga-vastrA
pratyuShe yAti bAlA mR^iga iva chakitA sarvatash shaMkayantI
kenedaM vaktra-padmaM sphura-dadhara-rasaM ShaTpad enaiva pItaM
svargaH kenAdya bhukto hara-nayana-hato manmathaH kasya tuShTaH ||2|| (Chandas: sragdharA)

eShA kA stana-pIna-bhAra-kaThinA madhye daridrAvatI
vibhrAntA hariNI vilola-nayanA saMtrasta yUthodgatA
aMtaH-sveda-gajendra-gaNDa-galitA saMlIlayA gachChati
dR^iShTvA rUpam idaM priyA~Nga-gahanaM vR^iddho .apo kAmAyate ||3||(Chandas: shArdUlavikrIDita)

vAmenA veShTayantI pravirala-kusumaM kesha-bhAraM kareNa
prabhraShTaM chottarIyaM ratipatita-guNAM mekhalAM dakShiNena
tAmbUlaM chodvahantI vikasita-vadanA mukta-keshA narAgA
niShkrAntA guhya-deshAN madana-vashagatA mArutaM prArthayantI ||4||(Chandas: sragdharA)

eShA kA nava-yauvanA shashimukhI kAntA pathI gachChati
nidrA-vyAkulitA vighUrNa-nayanA saMpakvabimbAdharA
keshair vyAkulitA nakhair vidalitA dantaish cha khaNDIkR^itA
kenedaM rati-rAkShasena ramitA shArdUlavikrIDitA ||5||(Chandas: shArdUlavikrIDita)

Who is this lovely one advancing along the path, face glowing
moon-like, in the bloom of youth,
bewildered with lack of sleep, her eye rolling, her lower lip like a
ripe pomegranate fruit,
Bewildered by her dishevlled locks, bearing marks of finger nails and teeth,
How is this ? By a rAkShasa in love, imitating the sporting tiger, has
she been loved.

(Sporting tiger= shArdula vikrIDitA, shArdulavikriDita is also the
name of the Chandas in which the poem has been composed)

eShA kA paripUrNa-chandra-vadanA gaurI-mR^igA kShobhinI
lIlA-matta-gajendra-hamsa-gamanA ………….e……..
niHshvAsAdhara-gandha-shItala-mukhI vAchA mR^idUllAsinI
sa shlAghyaH purushas sa jIvati varo yasya priyA hIdR^ishI ||6||(Chandas: shArdUlavikrIDita)

eShA kA jaghana-sthalI sulalitA pron-matta-kAmAdhikA
bhrU-bha~ngaM kuTilaM tv ana~Nga-dhanuShaH prakhyaM prabhAchandravat
rAkA-chandra-kapola-pa~nkaja-mukhI kShAmodarI sundarI
vINI-daNDaM idaM vibhAti tulitaM velad-bhujaM gachchati ||7||(Chandas: shArdUlavikrIDita)

eShA kA rati-hAva-bhAva vilasach-chandrAnanaM bibhratI
gAtraM chaMpaka-dAma-gaura-sadR^ishaM pIna-stanAlambitA
padbhyAM saMcharatI pragalbha hariNI saMlIlayA svechChayA
kiM caiShA gaganA~NganA bhuvitale saMpAditA brahmaNA ||8|| (Chandas: shArdUlavikrIDita)

iti shrI-mayUrAShTakaM samAptam

Advertisements
This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.