rudra namaskaraM

Some of the kaTha-s record a praise of rudra when ever they see evidence for rudra in nature:

daMShTrA-karAlaM divi nR^ityamAnaM hutAsha-vaktraM jvalanArka-rUpaM |
sahasra-pAdAkShi-shirobhi yuktaM bhavantam-ekaM praNamAmi rudraM ||
namo.astu somAya su-madhyamAya namo.astu devAya hiraNyabAho |
namo.agni-chandrArka-vilochanAya namo.ambikAyAH pataye mR^iDAya ||

Advertisements

~ by mAnasa-taraMgiNI on April 19, 2006.

 
%d bloggers like this: