Daily Archives: June 22, 2006

varmashiva

“tato devA rudraM nApashyaMs te devA rudraM dhyAyanti tato devA UrdhvabAhavaH stunvanti brahmaikaM tvaM dvi-tridh-ordhvam adhash cha tvaM shAntish cha tvaM puShTish cha tvaM tuShTish cha tvaM hutam ahutaM vishvam avishvaM dattam adattaM kR^itaM akR^itaM paraM aparaM parAyaNaM cheti “ … Continue reading

Posted in Heathen thought | Leave a comment