mahAvaiShNava krama

Both the avaykta and the nR^isiMha-tApini explain that the yantra with the ugra viShNu formula should be tied as an amulet. The nR^isiMha-tApini explains the structure of the great yantra of viShNu that simultaneously encompasses :1) the bIja of nR^isiMha and the praNava. 2) the sudarshana chakra mUla mantra. 3) the nArAyaNa aShTAkSharI 4) the vAsudeva dvAdashAkSharI 5) the ShoDasha mAtR^ika bIja-s 6) the ugra viShNu formula.The formal worship of the yantra and viShNu embodied in it may be done thus.

oM gaM gaNapataye namaH |

First one does a sarvA~Nga nyAsa thus:
1) head: OM 2) mouth: na 3) chest:mo 4) heart:nA 5) belly:rA 6) thighs:ya 7) knees: NA 8) feet: ya

Then one does karaNyAsa thus:

OM na a~NguShTAbhyAM namaH | mo bha tarjanIbhyAM namaH | ga va madhyamAbhyAM namaH | te vA anAmikAbhyAM namaH | su de kaniShTikAbhyAM namaH | vA ya karatalakarapR^iShThAbhyAM namaH ||

Then mantra-nyAsa:

1) oM hR^idayAya namaH 2) viSh shirase svAhA 3) Na shikhAyai vaShaT 4) ve kavachAya huM 5) na netra-trayAya vauShaT 6) maH astrAya phaT ||

Then he meditates on the fiery viShNu as meditated upon by ahirbudhnya thus:

anAdi nidhanaM devaM sarva bhUta bhavodbhavam |
vidyuj-jihvaM mahAdaMShTraM sphurat-kesara-mAlinam ||
ratnA~NgadaM samukuTaM hema-kesara-bhUShitam |
koNi-sUtreNa mahatA kA~nchanena virAjitam ||
nIlotpala-dala-shyAmaM ratna-nUpura-bhUShitam |
tejas-AkrAnta-sakala-brahmANDodara-maNDapam ||
Avarta-sadR^ishAkAraiH saMyuktaM deha romabhiH |
sarva puShpair-yojitA~ncha dhArayaMsh-cha mahAstrajam ||

He then worships viShNu thus and offers flowers or water with the below formula:

namaste .astu jagannAtha narasiMha vapurdhara |
daityeshvarendra saMhAri nakha-shukti virAjita |
nakha-maNDala-sabhinna hema-pi~Ngala vigraha |
namo .astu padmanAbhAya shobhanAya jagadguro |
kalpAntAmbhoda-nirghoSha sUrya-koTi-samaprabha ||

He then meditates on the chakra thus to destroy his sins and enemies:
vAsudevasya yach-chakraM tasya chakrasya ye tvarAH |
te hi Chindantu pApAn-me mama hiMsantu hiMsakAn ||

Then he installs the great vaiShNava yantra in front of him:

He then performs the invocation of the AvarNa of viShNu with flower or water offerings with the following incantations:

oM hrauM indrAya namaH
oM hrauM chaNDAya namaH
oM hrAM aghorAya namaH
oM vAsudevAsanAya namaH
oM vAsudeva-mUrtaye namaH
oM aM oM namo bhagavate vAsudevAya namaH
oM AM oM namo bhagavate sa~NkarShaNAya namaH
oM aM oM namo bhagavate pradyumnAya namaH
oM aH oM namo bhagavate aniruddhAya namaH
oM nArAyaNAya namaH
oM tat-sad-brahmaNe namaH
oM hrAM viShNave namaH
oM kShrauM namo bhagavate narasiMhAya namaH
oM bhUH oM namo bhagavate varAhAya namaH
oM kaM TaM paM shaM vainateyAya namaH
oM jaM khaM raM sudarshaNAya namaH
oM khaM ThaM phaM ShaM gadAyai namaH
oM vaM laM maM kShaM pA~nchajanyAya namaH
oM ghaM DhaM bhaM haM shriyai namaH
oM gaM DaM vaM saM puShTyai namaH
oM dhaM ShaM vaM saM vanamAlAyai namaH
oM saM daM laM shrIvatsAya namaH
oM ThaM chaM bhaM yaM kaustubhAya namaH
oM gurubhyo namaH
oM indrAdidikpAlebhyo namaH
oM viShvaksenAya namaH

He first invokes viShNu with the formula known as viShNu-mAyA:

anAdyanta jagadbIja  padmanAbha  namo .astu te  |
oM kAlAya svAhA | oM kAlapuruShAya svAhA | oM kR^iShNAya svAhA |
oM kR^iShNarUpAya svAhA |  oM chaNDAya svAhA | oM chaNDarUpAya svAhA  |
oM prachaNDAya svAhA | oM prachaNDarUpAya svAhA | oM sarvAya svAhA |
oM sarvarUpAya svAhA |  oM namo bhuvaneshAya trilokadhAtre iha viTi siviTi siviTi svAhA |  oM namaH ayokheTaye ye ye saMj~nApaya |

daitya-dAnava-yakSha-rAkShasa-bhUta-pishAcha-kUShmANDAntApasmAra-kachChardhana-durdharANAm-ekAhika-dvyAhika-tryAhika-chAturthika-mauhUrtika-dina-jvara-rAtri-jvara-sandhyA-jvara-sarva-jvarAdInAM-lUtA-kITa-kaNTaka-pUtanA-bhuja~Nga-sthAvara-ja~Ngama-viShAdInAm-idaM sharIraM mama pathyaM tvaM kuru sphuTa sphuTa sphuTa prakoTa laphaTa ||

vikaTa-daMShTra pUrvato rakShatu | oM hai hai hai hai hai | dinakara-sahasra-kAla-samAhato jaya pashchimato rakSha | oM nivi nivi pradIpta-jvalana-jvAlAkAra mahAkapila uttarato rakSha | oM vili vili mili mili garuDi garuDi | gaurI-gAndhArI-viSha-moha-viShama-viShaM mohayatu svAhA mAM dakShiNato rakSha | mAM pashya sarva-bhUta-bhayopadravebhyo rakSha rakSha |  jaya jaya vijaya tena hIyate ripu-trAsAha~NkR^itavAdyato bhayAnudabhayato .abhayaM dishat-achyutaM  |

tad-udaram-akhilaM vishantu yuga-parivarta-sahasra-saMkhyeyo .astaM-haMsam-iva pravishanti rashmayaH  | vAsudeva-sa~NkarShaNa-pradyumnAsh-chAniruddhakaH  sarva-jvarAn-mama-ghnantu viShNur-nArAyaNo hariH | vAsudeva-sa~NkarShaNa-pradyumnAsh-chAniruddhakaH  sarva-shatrUn-mama-ghnantu viShNur-nArAyaNo hariH ||

Then he invokes the trailokya-mohana viShNu by meditating on the below incantation and offer a flower or water offering:

oM hrIM shrIM klIM hrUM oM namaH | puruShottama apratirUpa lakShmI-nivAsa jagat-kShobhaNa sarva-strI-hR^idaya-dAraNa tribhuvana-madonmAdanakara surAsuramanuja sundarI jana manAMsi tApaya tApaya shoShaya shoShaya mAraya mAraya stambhaya stambhaya drAvaya drAvaya AkarShaya AkarShaya parama-subhaga sarva-saubhAgyakara sarva-kAmaprada | hana hana chakreNa gadayA khaDgena
sarva-bANair bhindhi bhindhi pAshena kuTTa kuTTa a~Nkushena tADaya tADaya
turu turu kiM tiShThasi tAraya tAraya yAvat samIhitaM me siddhaM bhavati hrIM hrUM phaT namaH ||oM shrIM shrIH shrIdharAya trailokyamohanAya namaH ||

klIM puruShottamAya trailokyamohanAya namaH ||

Then he invokes

oM viShNave trailokyamohanAya namaH ||

oM shrIM klIM trailokyamohanAya viShNave namaH ||


He then invokes the chakra and makes water offerings thus:

oM chakrAya svAhA | oM vichakrAya svAhA | oM suchakrAya svAhA | oM
mahAchakrAya svAhA ||
oM mahAchakrAya asurAntakR^it huM phaT oM huM sahasrAra huM phaT ||

He then meditates on the aShTAkSharI, dvAdashAkSharI, shaDakSharI and finally the anuShTubh.

He then states the below formula and let the deva rest:
oM namo bhagavate mahA-purAShAya mahA-bhUtapataye sakala- sattvabhAvi-vrIDanikara kamala-reNUtpala-nibha-dharmAkhya-vidyayA charaNAravindayugala parameShThin namaste ||

Advertisements
This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.