shakra virachita laghu kumAra stotraM

laghu kumAra stotrasya shatakratuH R^iShiH | anuShTup ChandaH | skando devata ||
OM hrAM ~NaM
deva-devaM namasyAmi kumAraM varamachyutaM |
kArttikeyaM durArAdhyaM vahni-tejaH samudbhavaM || 1 ||
umA sha~NkarajaM bhImaM ga~NgAyA jaThare dhR^itaM |
shakti-hastaM viShAlAkShaM ShaNmukhaM dIpta-tejasaM || 2 ||
bhaktAnukaMpinaM dAtaM brahmaNyaM varadaM prabhuM |
kAka-pakSha-dharaM shAntaM shikhaNDaka-vibhUShitaM || 3 ||
raktAmbaraM mahAbAhuM mayUra-varagAminaM|| 4 ||
ghaNTA-priyaM gaNAdhyakShaM mahAbala-parAkramaM |
deva-senApatiM devaM sarva-loka-hitepsayA || 5 ||

skanda-dhyAnaM
kArttikeyaM mahAbhAgaM mayuroparisamstitham |
tapta-kA~nchana varNAbhaM shaktihastaM varapradaM ||
dvibhujaM shatruhantA cha nAnAla~nkAra bhUShitam |
prasanna-vadanAM devam kumAraM putradAyakaM ||

This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.