devarAja stava or the devadeveshvara stava

The R^iShi of the most glorious of stava-s is puShkara; the Chandas in anuShTup and the god of gods, indra is the devatA.

varastvindra-jitAmitra- vR^itrahan-pAkashAsana | deva-deva mahAbhAga tvaM hi vardhiShNutAM gataH ||
ananta-tejo virajo yasho-vijaya vardhana | aprabhus-tvaM prabhur-nityam-uttiShTha surapUjita ||
brahmA svayumbhUr-bhagvAn-sarva-loka-pitAmahaH | rudraH pinAka-bhR^id -dR^iptash-chatasR^idvaya saMstutaH||
yogasya netA kartA cha tathA viShNururukramaH | tejaste vardhayan-tvete nityam-eva mahAbalAH ||
anAdi-nidhano devo brahmA sraShTA sanAtanaH | agnis-tejomayo bhAgo rudrAtmA pArvatI-sutaH ||
kArtikeyaH shakti-dharaH ShaD-vaktrash-cha gadAdharaH | shataM vareNyo varadas-tejo vardhayatAM vibhuH ||
devaH senApatiH skandaH sura-pravara-pUjitaH | AdityA vasavo rudrAH sAdhyA devAs-tathaashvinau ||
bhR^igur-A~Ngirasash-chaiva vishvedevA marudgaNAH | lokapAlAs-trayash-chaiva chandraH sUryo.analo.anilaH ||
devAsh-cha R^iShayash-chaiva yakSha gandharva rAkShasAH || samudrA girayash-chaiva nadyo bhUtAni yAni cha ||
tejas-tapAMsi satyaM cha lakShmIH shrIH kIrtir-eva cha | pravardhayatu tat-tejo jaya shakra shachIpate ||
tava chApi jayAn-nityaM tviha saMpadyate shubhaM | prasIda rAj~nAM viprANAM prAnAmapi sarvashaH ||
tava prasAdAt-pR^ithivI nityaM sasyavatI bhavet | shivaM bhavatu nirvighnaM shamyaM-tAmItayo bhR^ishaM ||
namaste deva-devesha namaste valasUdana | namuchighna namaste.astu sahasrAkSha shachIpate ||
sarveShAM-eva lokAnAM tvam-ekA paramA gatiH | tvam-eva pramaH prANaH sarvasyAsya jagat-pate ||
pAsho hyasi pathaH sraShTuM tvaM analpaM purandara | tvam-eva meghas-tvaM vAyus-tvaM agnir-vaidyuto.ambare ||
tvamatra medhAvi-kShiptA tvam me bAhuH pratardanaM | vajram-atulaM ghoraM ghoShavAMs-tvaM balAhakaH ||
sraShTA tvam-eva lokAnAM saMhartA chaaparajitaH | tvaM jyotiH sarvalokAnAM tvam-Adityo vibhAvasuH ||
tvaM mahad-bhUtam-AshcharyaM tvaM rAjA tvaM surottamaH | tvaM viShNus-tvaM sahasrAkShas-tvaM parAyaNaM ||
tvam-eva chaamR^itaM devas-tvaM mokShaH paramArchitaH | tvaM muhUrtaH sthitistvaM cha lavas-tvaM cha punaH kShaNaH | shuklas-tvaM bahulash-chaiva kalA kAShThA truTi-stathA ||
saMvatsarartavo mAsA rajanyash-cha dinAni cha | tvam-uttamA sa-giricharA vasuMdharA sa-bhAskaraM timiraMbaraM tathA ||
sahodadhiH sa-timi~Ngilas-tathA sahormivAn bahumakaro jhaShA-kulaH |
mahad-dashAs-tvamiha sadA cha pUjyase maharShibhir-mudita-manA maharShibhiH ||
abhiSTutaH pibasi cha somam-adhvare hutAnyapi cha havImShi bhUtaye |
tvaM vipraIH satataM ihejyase phalArthaM bhedArtheShvaShtasu balaugha gIyase tvaM ||
tvadh-detor-yajana-pArAyaNA dvijendrA-vedA~NgAnyadhi-gamayanti sarva-vedaiH |
vajrasya bhartA bhuvanasya goptA vR^itrasya hartA namucher-nihantA ||
kR^iShNe vasAno vasane mahAtmA satyAnR^ite yo vivinakti loke |
yaM vAjinaM garbhaM-apAm-surANAM vaishvAnaraM vAhanam-abhyupaiti ||
namaH sadA.asmai tridiveshvarAya lokatrayeshAya purandarAya |
ajo.avyayaH shAshvata eka-rUpo viShNur-varAhaH puruShaH purANaH ||
tvam-anatakaH sarva-haraH kR^ishAnuH sahasrashIrShA shatamanyurIDyaH |
kaviM sapta-jihvaM trAtAram-indraM savitAraM sureshaM ||
hR^idyAbhi-shakraM vR^itra-haNaM suSheNam-asmAkaM vIrA uttare bhavantu |
trAtAram-indrenriya-kAraNAtma~n-jagat-pradhAnaM cha hiraNyagarbhaM ||
lokeshvaraM deva-varaM vareNyaM chaananda-rUpaM praNatosmi nityaM |

This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.