A vidyA of atharvaNa-bhadra-kAlI

The atharvaN-s have several distinctive prescriptions of mantra prayoga-s for pratya~NgirA or atharvaNa-bhadrakAlI. One such is the mahAchaNDayogeshvarI vidyA. It is recommended only for those who study the AV, though no niyama or purashcharaNa is required for deployment.
pippalAda R^iShiH; Chando nAsti yajuShTvataH; atharvaNa-bhadrakAlI jayadurgA devatA |
OM bIjaM; hrIM shaktiH; jaye cha viniyogaH|
AM AM AM hR^idayAya namaH |
IM IM IM shirase svAhA |
UM UM UM shikhAyai vaShaT |
EM EM EM kavachAya huM |
AuM AuM AuM netra-trayAya vauShaT |
prekhaM astrAya phaT ||

AM AM AM a~NguShThAbhyAM namaH |
IM IM IM tarjanIbhyAM namaH |
UM UM UM madhyamAbhyAM namaH |
EM EM EM anAmikAbhyAM namaH |
AuM AuM AuM kaniShThikabhyAM namaH||
prekhaM karatalakara-pR^iShTAbhyAM namaH ||

dhyAnaM
shyAmAm-indu-dharAM devImA.a.a.tAmra-nayana-trayIm |
vAme rakta-kapAlaM cha trishUlaM dakShiNe tatha ||
kR^ishodarIM rakta-vastrAM pINa-stanIM nitambinIm |
padmasthAM yuvatIM dhyAyet smerA.a.asyAm-ati sundarIm ||
bhadrakAlIM mahAdevIM jayadAtrIM sushItalAM |
pujayed AsurI pIThe syustadA.a.avaraNAni cha ||

OM hrIM chaNDyogeshvarI ! phaT ! svAhA ! [for homa]
OM hrIM chaNDyogeshvarI ! phaT ! namaH ! [for pUja]

This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.