Daily Archives: March 1, 2007

rudra vibhUti stotra

namaH shivAya rudrAya kadrudrAya prachetase |mIDhuShTamAya sarvAya shipiviShTAya-raMhase ||namaste kAlakAlAya namaste rudra manyave |namaH shivAya rudrAya sha~NkarAya shivAya te ||ugrosi sarva-bhUtAnAM niyantAsi shivosi naH |namaH shivAya sharvAya sha~NkarAyArtihariNe || grahAdhipatye bhagavAn-abhyaShi~nchad-divAkaram |vR^ikShANAm oShadhInAM cha somaM brahmA prajApatiH ||apAM cha varuNaM … Continue reading

Posted in Heathen thought | Leave a comment