Daily Archives: April 6, 2007

kAmandaki on viShNugupta and chandragupta

yasya+abhichAra-vajreNa vajra-jvalana-tejasaH | papAta mUlatash-shrImAn suparvA nanda parvataH || ekAkI mantra-shaktyA yash-shaktyA shakti-dharopamaH | AjahAra nR^i-chandrAya chandraguptAya medinIM || nIti-shAstraamR^itaM dhImAn arthashAstra mahodadheH | samuddadhre namas-tasmai viShNuguptAya vedhase || darshanAt-tasya sudR^isho vidyAnAM pAradR^ishvataH | yat-ki~nchid-upadekShyAmaH rAja-vidyA-vidAM mataM || By the … Continue reading

Posted in Heathen thought, History | Leave a comment