Daily Archives: August 22, 2008

durgesmR^itA-mahAmantra prayogaH

durge smR^itA iti mantrasya hiraNyagarbha R^iShiH | uShNIk ChandaH | shrImahAmAyA devatA | shAkaMbharI shaktiH | durgA bIjaM | shrIM vAyustattvaM mama chaturvidha-puruShArtha-siddhaye jape viniyogaH || athaH nyAsaH || durge smR^itA … a~NguShThayoH hR^idaye || svasthaiH smR^itA … tarjanyoH shirase … Continue reading

Posted in Heathen thought | Leave a comment