sa~NketA

varahi

OM sarva-DAkinI-AvR^itAyai-sa~Nketayoginyai namaH

Advertisements

~ by mAnasa-taraMgiNI on July 17, 2009.

 
%d bloggers like this: