kumAra trishatI

OM asya shrI kumAra trishatI mahAmantrasya
mArkaNDeya R^iShiH | anuShTup ChandaH | kumAra-ShaNmukho devatA |
kumAra iti bIjaM | shAkha iti shaktiH | vishAkha iti kIlakaM | nejameSha ityargalaM |
kArttikeya iti kavachaM | ShaNmukha iti dhyAnaM |

dhyAyet ShaNmukham indu-koTi-sadR^ishaM ratnaprabhA-shobhitaM |
bAlArka-dyuti-ShaT-kirITa-vilasat-keyUra-hArAnvitaM ||
karNAlambita kuNDala pravilasad-gaNDa-sthalA-shobhitaM |
kA~nchI-ka~NkaNa-ki~NkiNI-rava-yutaM shR^i~NgAra-sArodayaM ||
dhyAyedIpsita-siddhidaM bhava-sutaM shrI-dvAdashAkShaM guhaM |
kheTaM kukkuTam a~NkushaM cha varadaM pAshaM dhanush-chakrakaM ||
vajraM shaktim asiM cha shUlam abhayaM dorbhir dhR^itaM ShaNmukhaM |
devaM chitra-mayUra-vAhana-gataM chitrAmbarAlaMkR^itaM ||

arindamaH kumArash cha guhas skando mahAbalaH | 1/5
rudrapriyo mahAbAhur Agneyash-cha maheshvaraH || 1/9
rudrasuto gaNAdhyakSha ugrabAhur guhAshrayaH | 2/13
sharajo vIrahA ugro lohitAkShas sulochanaH || 2/18
mayUravAhanash shreShThash shatrujic ChatrunAshanaH | 3/22
ShaShThIpriya umAputraH kArttikeyo bhayAnakaH ||3/26
shaktipANir maheShvAso mahAsenas sanAtanaH | 4/30
subrahmaNyo vishAkhash cha brahmaNyo brAhmaNapriyaH || 4/34
nejameSho mahAvIrash shAkho dhUrto raNapriyaH | 5/39
chorAchAryo vihartA cha sthaviras sumanoharaH ||5/43
praNavo devasenesho dakSho darpaNashobhitaH | 6/47
bAlarUpo brahmagarbho bhImo bhImaparAkramaH || 6/51
shrImAn shiShTash shuchish shIgrash shAshvatash shikhivAhanaH | 7/57
bAhuleyo bR^ihadbAhur baliShTho balavAn balI | 7/62
ekavIro mahAmAnyas sumedhA roganAshanaH | 8/66
raktAmbaro mahAmAyI bahurUpo gaNeshvaraH || 8/70
iShuhasto mahAdhanvI krau~nchabhid aghanAshakaH | 9/74
bAlagraho bR^ihadrUpo mahAshaktir mahAdyutiH || 9/78
ugravIryo mahAmanyur ruchiro rudrasaMbhavaH | 10/82
bhadrashAkho mahApuNyo mahotsAhaH kalAdharaH ||10/86
nandikeshapriyo devo lalito lokanAyakaH | 11/90
vidvattamo virodhighno vishoko vajradhArakaH ||11/94
shrIkaras sumanAs sUkShmas sughoShas sukhadas suhR^it | 12/100
vahnijanmA haridvarNas senAnI revatIpriyaH || 12/104
ratnArchI ra~njano vIro vishiShTash shubhalakShaNaH | 13/109
arka-puShpArchitash shuddho vR^iddhikA-gaNa-sevitaH || 13/112
ku~NkumA~Ngo mahAvegaH kUTasthaH kukkuTadhvajaH |14/116
svAhApriyo grahAdhyakShaH pishAcha-gaNa-sevitaH || 14/119
mahottamo mahAmukhyash shUro mahiShamardanaH | 15/123
vaijayantI mahAvIryo devasiMho dR^iDhavrataH || 15/127
ratnA~Ngadadharo divyo rakta-mAlyAnulepanaH |16/130
duHsaho durlabho dIpto gajArUDho mahAtapaH || 16/135
yashasvI vimalo vAgmI mukhamaNDI-susevitaH |17/139
kAntiyukto vaShaTkAro medhAvI mekhalI mahAn || 17/144
netA niyatakalyANo dhanyo dhuryo dhR^itavrataH |18/149
pavitraH puShTidaH pUrtiH pi~NgalaH puShTivardhanaH ||18/154
manoharo mahAjyotiH pradiShTo mahiShAntakaH | 19/158
ShaNmukho haraputrash cha mantragarbho vasupradaH || 19/162

variShTho varado vedyo vichitrA~Ngo virochanaH | 20/167
vibudhAgracharo vettA vishvajid vishvapAlakaH || 20/171
phalado matido mAlI muktAmAlAvibhUShaNaH | 21/175
munistuto viShAlAkSho nadIsutash cha vIryavAn || 21/179
shakrapriyas sukeshash cha puNyakIrtir anAmayaH | 22/183
vIrabAhus suvIryash cha svAmI bAlagrahAnvitaH || 22/187
raNashUras suSheNash cha khaTvA~NgI khaDga-dhArakaH |23/191
raNasvAmI mahopAyash shvetaChattraH purAtanaH ||23/195
dAnavAriH kR^itI kAmI shatrughno gaganecharaH | 24/200
sulabhas siddhidas saumyas sarvaj~nas sarvatomukhaH ||24/205
asihasto vinItAtmA suvIro vishvatomukhaH | 25/209
daNDAyudhI mahAdaNDas sukumAro hiraNmayaH || 25/213
ShANmAturo jitAmitro jayadaH pUtanAnvitaH | 26/217
janapriyo mahAghoro jitadaityo jayapradaH || 26/221
bAlapAlo gaNAdIsho bAla-roga-nivArakaH | 27/224
jayI jitendriyo jaitro jagatpAlo jagatprabhuH || 27/229
jaitrarathaH prashAntash cha sarvajid daityasUdanaH | 28/233
shobhanas sumukhash shAntaH kavis somo jitAhavaH || 28/239
maruttamo bR^ihadbhAnur bR^ihatseno bahupradaH | 29/243
sudR^ishyo devasenAnIs tArakArir guNArNavaH || 29/247
mAtR^igupto mahAghoSho bhavasUnuH kR^ipAkaraH | 30/251
ghoraghuShyo bR^ihad-dyuMno dhanurhastas suvardhanaH ||30/255
kAmapradas sushiprash cha bahukAro mahAjavaH | 31/259
goptA trAtA dhanurdhArI mAtR^i-chakra-nivAsinaH || 31/263
ShaDashriSh ShaDaraSh ShaTko dvAdashAkSho dviShaDbhujaH |32/268
ShaDakSharaSh ShaDarchish cha ShaDa~NgaSh ShaDanIkavat || 32/272
sharvas sanatkumArash cha sadyojAto mahAmuniH | 33/276
raktavarNash shishush chaNDo hemachUDas sukhapradaH ||33/281
suhetir a~NganAshliShTo mAtR^ikA-gaNa-sevitaH | 34/284
bhUtapatir gatAta~Nko nIla-chUDaka-vAhanaH || 34/287
vachadbhU rudrabhUsh chaiva jagadbhUr brahmabhUs tathA | 35/291
bhuvadbhUr vishvabhUsh chaiva mantramUrtir mahAmanuH || 35/295
vAsudeva-priyash chaiva prahlAda-bala-sUdanaH | 36/297
kShetrapAlo bR^ihad-bhAso bR^ihad-devo ari~njayaH || 36/301

This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.