The eye of vArAhI

The vidyA of shrIdhara was even transmitted to Mongolia. Left is an engraving made by Setsen Khan, a descendant of Chingiz Kha’khan on a translation of a prayoga of shrIdhara.

The soma from the cup of 5th day and experience of sahajAnanda with the dUtI opened the lotus seat in the forehead wherein rests the great lady sUkarAsya. We completed the rite past the midnight hour with the offering of the samidh of the elachaMpaka. We had finally begun on the journey taken by shrIdhara the great brAhmaNa. Salutations to the line of siddha-s and dUtI-s who have transmitted the eye of vArAhI:
paraprakAshAnanda; parameshAnandanAtha; paramashivAnandanAtha; kameshvaryAmbA; pashupAsha vimokShAnandanAtha; kAmAnandanAtha; amR^itAnandanAtha; IshAnAnandanAtha; tatpuruShAnandanAtha; aghorAnandanAtha; vAmadevAnandanAtha; sadyojAtAnandanAtha; pa~nchottarAnandanAtha; paramAnandanAtha; sarvaGYAnAnandanAtha; sarvAnandanAtha; siddhAnandanAtha; govindAnandanAtha; sha~NkarAnandanAtha; lakShmyAmbA; ana~NgamekhalAmbA; kAmamekhalAMbA; mahAbrAhmaNa shrIdhara-sharman chaturvedin

aiM glauM aiM ThaM ThaM ThaM hUM svAhA | AM hrIM kroM saMketa-yoginyai namaH ||

asya shrI vArAhI mahAmantrasya dharaNi-varAha R^ishiH – jagatI ChandaH – vArAhI devatA| glauM bIjaM | ThaM shaktiH | aiM kIlakaM | vArAhyambA prasAda siddhyarthe jape viniyogaH|

karanyAsa:
glAM anguShTAbhyAM namaH | glIM tarjanIbhyAM namaH | glUM madhyamAbhyAM namaH | glaiM anAmikAbhyAM namaH | glauM kaniShTikAbhyAM namaH | glaH karatalakara pR^iShThAbhyAM namaH ||

a~NganyAsa:
glAM hR^idayAya namaH | glIM shirase svAhA | glUM shikhAyai vaShaT | glaiM kavachAya huM | glauM netra-trayAya vauShaT| glaH astrAya phaT ||

evaM nyAsaM kR^itvA dhyAyet:
OM raktAMbhoruha-karNikopari-gate shavAsane saMsthitAM muNDa-srak-parirAjamAna-hR^idayAM nIlAshma-sad-rochiShAM |
hastAbjair musalaM halaabhaya varAn saMbibhratIM sat-kuchAM vArtAlIm aruNaaMbarAM trinayanAM vande varAhAnanAM || evaM dhyAyet

tataH maNDUkAdi-para-tatvaanta pITha devatA saMsthApya:
aiM glauM maNDUkAya namaH | kAlAgni-rudrAya namaH | mUlaprakR^ityai namaH | AM AdhAra-shaktyai namaH | kUM kUrmAya namaH | anantAya namaH | varAhAya namaH | pR^ithivyai namaH | kailAsa-giraye namaH | suvarNa-parvatAya namaH | surAbdhaye namaH | varAha-dvIpAya namaH | varAha-pIThAya namaH | kaM kandAya namaH | aM anantAya namaH | nAlAya namaH | R^iM dharmAya namaH | R^IM j~nAnAya namaH | L^iM vairAgyAya namaH | L^IM aishvaryAya namaH | R^iM adharmAya namaH | R^IM aGYAnAya namaH | L^iM avairAgyAya namaH | L^IM anaishvaryAya namaH | mAyAyai namaH | vidyAyai namaH | anantAya namaH | padmAya namaH | Ananda-kandAya namaH | samvin-nAlAya namaH | prakR^iti-maya patrebhyo namaH | vikAra-maya kesarebhyo namaH | pa~NchAshad-varNa bIjAdya sarva tattva-maya karNikAyai namaH | maM vahni-maNDalAya namaH | aM arka-maNDalAya namaH | uM soma-maNDalAya namaH | saM sattvAya namaH | raM rajase namaH | taM tamase namaH | AM Atmane namaH | varAha-pITha aShTa-dala kamalAya namaH |
iti pratyeka mantreNa pUjayet (simply touch the pITha)

tataH suvarNAdi nirmitaM yantra-patraM tAmra-pAtre nidhAya ‘OM glauM vArtAlyai kailAsAchala-madhya-sthitAyai namaH’ iti mantreNa puShpAdyAsanaM datva pITha-madhye saMsthApya | punar-dhyAtvA yantrAntare mUlena mUrtiM prakalpya | pa~nchopachAraiH saMpUjya :
laM pR^ithivyAtmikAyai gandhaM samarpayAmi | haM AkAshAtmikAyai puShpANi pUjayAmi | yaM vAyavAtmikAyai dhUpam AghrApayAmi | raM vahnyAtmikAyai dIpaM darshayAmi | vaM amR^itAtmikAyai amR^ita-mahAnaivedyaM nivedayAmi ||

devyAj~nAM gR^ihItvA AvaraNa-pUjAM kuryAt | tadyathA puShpAnjalim AdAya:
saMvin maye pare devi parAmR^ita-rasa-priye | anuj~nAM dehi vArtAlI parivAraarchanAya me ||
iti paThitvA puShpA~njaliM dadyAt
atha prathamAvaraNaM:
OM vArtAlyai namaH | vArtAli shrI-pAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH | OM vArAhyai namaH | vArAhi shrI-pA. pU. ta. na. | OM varAhamukhyai namaH | varAhamukhi shrI-pA. pU. ta. na. ||
iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM prathamAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha dvitIyAvaraNaM:
OM vArtAlyai namaH | vArtAlI shrI-pA. pU. ta. na. | OM vArAhyai namaH | vArAhI shrI-pA. pU. ta. na. | OM varAhamukhyai namaH | varAhamukhI shrI-pA. pU. ta. na. | OM andhinyai namaH | andhinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM rundhinyai namaH | rundhinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM jaMbhinyai namaH| jaMbhinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM mohinyai namaH| mohinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM staMbhinyai namaH| staMbhinI shrI-pA. pU. ta. na. ||
iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM dvitIyAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha tritIyAvaraNaM

OM vArAhyai namaH | vArAhI shrI-pA. pU. ta. na. | OM vArtAlyai namaH | vArtAlI shrI-pA. pU. ta. na. | OM kolavaktrikAyai namaH | kolavaktrikA shrI-pA. pU. ta. na. | OM jR^iMbhinyai namaH | jR^iMbhinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM staMbhinyai namaH | staMbhinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM vishvAyai namaH | vishvA shrI-pA. pU. ta. na. | OM jaMbhinyai namaH | jaMbhinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM mohinyai namaH | mohinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM shUrAyai namaH | shUrA shrI-pA. pU. ta. na. | OM rundhinyai namaH | rundhinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM vashinyai namaH | vashinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM shaktyai namaH | shaktI shrI-pA. pU. ta. na. | OM khaDginyai namaH | khaDginI shrI-pA. pU. ta. na. | OM shUlinyai namaH | shUlinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM ghorAyai namaH | ghorA shrI-pA. pU. ta. na. | OM sha~Nkinyai namaH | sha~NkinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM gadinyai namaH | gadinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM chakriNyai namaH | chakriNI shrI-pA. pU. ta. na. | OM vajriNyai namaH | vajriNI shrI-pA. pU. ta. na. | OM pAshinyai namaH | pAshinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM a~Nkushinyai namaH | a~NkushinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM tApinyai namaH | tApinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM jayadAyai namaH | jayadA shrI-pA. pU. ta. na. | OM mahAghorAyai namaH | mahAghorA shrI-pA. pU. ta. na. | OM chAruhAsinyai namaH | chAruhAsinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM bANinyai namaH | bANinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM ugrAyai namaH | ugrA shrI-pA. pU. ta. na. | OM musalinyai namaH | musalinI shrI-pA. pU. ta. na. | OM aparAjitAyai namaH | aparAjitA shrI-pA. pU. ta. na. | OM ripuharAyai namaH | ripuharA shrI-pA. pU. ta. na. | OM AryAyai namaH | AryA shrI-pA. pU. ta. na. | OM daMShTriNyai namaH | daMShTriNI shrI-pA. pU. ta. na. | OM potriNyai namaH | potriNI shrI-pA. pU. ta. na. ||
iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM tritiyAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha chaturthAvaraNaM (dvAdashAtmikA):
pa~nchamI daNDanAthA cha saMketA samayeshvarI |
vArAhI chaiva vArtAlI mahAsenA shivA tathA ||
Aj~nAchakreshvarI devI arighnI chaiva potriNI |
divyA samaya-saMketA rakSha mAM sharaNAgataM ||
dvAdashAtmikA shrI-pA. pU. ta. na. ||
OM pa~nchamyai namaH | pa~nchamI shrI-pA. pU. ta. na. | OM daNDanAthAyai namaH |daNDanAthA shrI-pA. pU. ta. na. | OM samayeshvaryai namaH |samayeshvarIshrI-pA. pU. ta. na. | OM vArAhyai namaH |vArAhI shrI-pA. pU. ta. na. | OM vArtAlyai namaH | vArtAlI shrI-pA. pU. ta. na. | OM mahAsenAyai namaH |mahAsenA shrI-pA. pU. ta. na. | OM shivAyai namaH | shivA shrI-pA. pU. ta. na. | OM Aj~nAchakreshvaryai namaH | Aj~nAchakreshvarI shrI-pA. pU. ta. na. | OM arighnyai namaH | arighnI shrI-pA. pU. ta. na. | OM potriNyai namaH | potriNI shrI-pA. pU. ta. na. | OM samaya-saMketAyai namaH |samaya-saMketA shrI-pA. pU. ta. na. ||

iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM chaturthAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha pa~nchamAvaraNaM (mantra-mAlinI):
aim glauM aim namo bhagavatyai vArtAlyai vArAhyai vArAhamukhyai aIM glauM aiM andhe andhinyai namo rundhe rundhinyai namo jaMbhe jaMbhinyai namo mohe mohinyai namaH staMbhe staMbhinyai namaH aIM glauM aiM sarva-duShTAnAM sarveShaM sarva-vAk-pada-chitta-chakShur-mukha-gati-jihvA staMbhaM kuru kuru shIghraM vashaM kuru kuru aiM glauM aiM ThaH ThaH ThaH ThaH huM phaT svAhA |
vArAhI shrI-pA. pU. ta. na. |

aiM glauM L^iM vArAhI L^iM unmattabhairavyai namaH |
unmattabhairavI shrI-pA. pU. ta. na. | dattUrA puShpena pUjayet ||

aiM glauM shrIM namo vArAhyai ghorAyai svapnasiddhiM dehi me Tha Tha svAhA |
svapnavArAhI shrI-pA. pU. ta. na. ||

aiM glauM aiM namo bhagavatyai mahAmAyAyai pashu jana manash-chakShus-tiraskaraNaM kuru kuru svAhA |
tiraskariNI shrI-pA. pU. ta. na. ||

krauM vArAhyai namaH |
vArAhI shrI-pA. pU. ta. na. ||

AM hrIM kroM saMketayoginyai namaH |
saMketayoginI shrI-pA. pU. ta. na. ||

sarva-mantramAlinyai namaH |
mantramAlinI shrI-pA. pU. ta. na. ||

iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM pa~nchamAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha ShaShThAvarNaM:
aiM glauM yAkinyai namaH | yAkinI shrI pa. pu. ta. na. | aiM glauM rAkinyai namaH | rAkinI shrI pa. pu. ta. na. | . aiM glauM lAkinyai namaH | lAkinI shrI pa. pu. ta. na. | aiM glauM DAkinyai namaH | DAkinI shrI pa. pu. ta. na. | aiM glauM kAkinyai namaH | | kAkinI shrI pa. pu. ta. na. | aiM glauM shAkinyai namaH | shAkinI shrI pa. pu. ta. na. | aiM glauM hAkinyai namaH | hAkinI shrI pa. pu. ta. na. ||
iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM ShaShThAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha saptamAvaraNaM:
aiM glauM stambhana-musalAyudhAya namaH | musala shrI pa. pu. ta. na. | AkarShaNa-halAyudhAya namaH | halAyudha shrI pa. pu. ta. na. | mahAmahiShAya devIvAhanAya namaH | mahiSha shrI pa. pu. ta. na. | siMhavarAya devIvAhanAya | siMhavara shrI pa. pu. ta. na. | mahAvegAya garuDAya devIvAhanAya nama | garuDa shrI pa. pu. ta. Na |
iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM saptamAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha aShTamAvarNaM:
tataH haridrA-nirmitaM biMbaM yantropari nidhAya bhairavAvarNa pUjAM kuryAt |
aiM glauM kShauM kroM chaNDochchaNDAya namaH | chaNDochchaNDa shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM hetuka-bhairava kshetrapAlAya namaH | hetuka-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM tripurAntaka-bhairava kshetrapAlAya namaH | tripurAntaka-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM agni-bhairava kshetrapAlAya namaH | agni-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM yamajihva-bhairava kshetrapAlAya namaH | yamajihva-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM ekapAda-bhairava kshetrapAlAya namaH | ekapAda-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM kAla-bhairava kshetrapAlAya namaH | kAla-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM karAla-bhairava kshetrapAlAya namaH | karAla-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM bhImarUpa-bhairava kshetrapAlAya namaH | bhImarUpa-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM hATakesha-bhairava kshetrapAlAya namaH | hATakesha-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||
aiM glauM kShauM achala-bhairava kshetrapAlAya namaH | achala-bhairava shrI pa. pu. ta. Na ||

iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM aShTamAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

atha navaMAvarNaM:
OM sUM skandAya namaH skanda shrI pa. pu. ta. Na ||
OM kShaM kshetrapAlAya namaH | kshetrapAla shrI pa. pu. ta. Na ||
OM yAM yoginIbhyo namaH | yoginInAM shrI pa. pu. ta. Na ||
OM gaM gaNapatye namaH | shrI pa. pu. ta. Na ||

iti pUjayet | tataH puShpAnjalim AdAya mUlaM uchchArya:
abhIShTasiddhiM dehi me sharaNagata vatsale | bhaktyA samarpaye tubhyaM navamAvarNArchanaM ||
iti paThitvA puShpA~njaliM cha datvA “pUjitAs-tarpitAH santu” iti vadet ||

OM brAhmyai namaH | OM mAheshvaryai namaH | OM vaiShNavyai namaH | OM indrANyai namaH | OM kaumAryai namaH | OM chAmuNDAyai namaH |
iti mAtaraH pUjayitvA puShpA~njali dadyAt ||

OM laM indrAya namaH | OM raM agnaye namaH | OM yaM yamAya namaH | OM kShaM nirR^itaye namaH | OM vaM varuNAya namaH | OM yaM vAyave namaH | OM kuM kuberAya namaH | OM haM IshAnAya namaH ||
iti indrAdi devAn pUjayitvA puShpA~njali dadyAt ||

atha oghAvalI tarpaNaM:
aiM glauM h-s-kSh-m-l-v-r-yUM s-h-kSh-m-l-v-r-yIM h-sauH s-hauH
aiM glauM paraprakAshAnanda shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM parameshAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM paramashivAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM kameshvaryAmbA shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM pashupAsha-vimokShAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM kAmAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM amR^itAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM IshAnAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM tatpurushAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM aghorAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM vAmadevAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM sadyojAtAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM pa~nchottarAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM paramAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM sarvaGYAnAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM sarvAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM siddhAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM govindAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM sha~NkarAnandanAtha shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM lakShmyAmbA shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM ana~NgamekhalAmbA shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM kAmamekhalAMbA shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM mahAbrAhmaNa shrIdhara chaturvedI shrIpAdukAM pUjayAmi tarpayAmi namaH |
aiM glauM h-s-kSh-m-l-v-r-yUM s-h-kSh-m-l-v-r-yIM h-sauH s-hauH
shrI gurubhyo namaH ||

iti pujAM kR^itvA baliM dadyAt:
OM ehyehi devI-putra baTukanAtha kapila jaTA bhAra bhAsura trinetra jvAlAmukha sarva-vighnAn nAshaya nAshaya sarvopachAra sahitaM baliM gR^ihNa gR^ihNa svAhA ||
iti mantreNa baTave baliM dattva a~NguShTha-tarjanI-lagna mudrAM pradarshayet |

OM kShAM kShIM kShUM kShaiM kShauM kShaH huM sthANe kShetrapAlesha sarvakAmaM pUraya svAhA ||
iti mantreNa kShetrapAlAya baliM dattva vAma-hastaa~NguShThaanAmikA-lagna kShetrapAla-bali-mudrAM pradarshayet |

UrdhvaM brahmaNDato vA divi gaganatale bhUtale niSkale vA pAtAle vAtale vA .anale vA salila pavanayor yatra kutra sthitA vA kShetre pIThopapIThAdiShu cha kR^itapadA dhupa -dIpAdikena prItA devyaH sadA naH shubha-bali-vidhinA pAntu vIrendra-vandyAH | yAM yoginIbhyaH svAhA ||
iti mantreNa yoginIbhyo baliM dattvA anAmA-madhyA~NguShTha-lagna yoginI-bali-mudrAM pradarshayet |

OM gAM gIM gaM gaM gaNapataye vara-varada-sarva-janaM me vashamAnya sarvopachAra-sahitaM baliM gR^ihNa gR^ihNa svAhA ||
iti mantreNa gaNeshAya baliM dattvA kiM-chid-vaktrI-kR^ita-madhyAM gaNanAtha mudrAM pradarshayet | iti baliM dattva hastau prakShAlyAchAmet ||

devIM dhyAtvA japaM kuryAt | tilair athava ghR^itenaathava elachaMpaka-samidhbhir homaH ||

This entry was posted in Heathen thought, Life. Bookmark the permalink.