vasanta-tilaka

praphulla chUtaa~Nkura tIkShNa sAyako dvirepha mAlA vilasad dhanur guNaH |
manAMsi bhettuM surata prasa~NginAM vasanta yoddhA samupAgataH priye ||
drumAH sapuShpAH salilaM sapadmaM striyaH sakAmAH pavanaH sugandhiH |
sukhAH pradoShA divasAsh cha ramyAH sarvaM priye chArutaraM vasante ||
IShat tuShAraiH kR^ita shIta harmyaH suvAsitaM chAru-shirash cha champakaiH |
kurvanti nAryo .api vasanta-kAle stanaM sahAraM kusumair manoharaiH ||
vApI jalAnAM maNi-mekhalAnAM shashA~Nka-bhAsAM pramadA-janAnAm |
chUta drumANAM kusumAnvitAnAM dadAti saubhAgyam ayaM vasantaH ||

Post-cyanobacterial life is all about making light make more life. So indeed the yoni of the R^itusaMhara are the cyanobacteria. We have become vidvAn-s of new rahasya-s about them that none knew before us.

This entry was posted in art, Life. Bookmark the permalink.