The eka-pa~nchAshan-nR^isiMha-nAmAni according to the kaula tradition

As per the shaiva tradition of the brahma-yAmala that expounds the lore of kAplIsha bhairava and raktachAmuNDA, the sixth srotas is that of the nR^isiMha tantra-s. Another tradition like that recorded by abhinavagupta and jayaratha state this srotas was that of hATakeshvara. Tradition holds that the homology of hATakeshvara with nR^isiMha was expounded by the now lost AnandAdhikAra tantra. Further evidence for this is suggested by the eka-pa~nchAshan-nR^isiMha-nAmAni of the kAlI kula. R1’s father stated that the yAga of nR^isiMha was expounded in one of the khaNDa-s of the pa~nchAshat sAhasryAM mahAkAla saMhitA that still survived as a manuscript in kAThmANDU in his days. From memory I think this paTala gave the same or similar set of 51 names as those recorded in the nR^isiMha nyAsa of the kAmakalA-kAlI khaNDa of this pa~nchAshat sAhasryAM.
jvAlAmAlI karAlash cha bhImash chaivaaparAjitaH |
kShobhaNash cha tatha sR^iShTis sthitiH kalpAnta ity api ||
anantash cha virUpash cha vajrAyudha parAparau |
pradhvaMsanash cha vij~neyo vishvamardana ity api ||
ugro bhadrash cha mR^ityush cha sahasrabhuja ity api |
vidyuj-jihvo ghora-daMShTro mahAkAlAgnir eva cha ||
meghanAdash cha vikaTas tathA pi~Nga-jaTo.api cha |
pradIpo vishvarUpash cha vidyud-dashana eva cha ||
vidAro vikramash chApi prachaNDas sarvatomukhaH |
vajro divyash cha bhogash cha mokSho lakshMIr api kramAt ||
vidrAvaNaH kAlachakraH kR^itAntas tapta-hATakaH |
bhrAmakash cha mahAraudro vishvAntaka-bhya~Nkarau ||
pratapto vijayash chApi sarvatejomayas tatha |
jvAlAjaTAlash cha kharanakharo nAda-dAruNaH ||
nirvANa narasiMhash chety eka-pa~nchAshadIritaH |
KK of PSMS 8.69-76ab

These 51 nR^isiMha-s are placed by the sAdhaka on his body as per the usual practice of the 50-fold a~Nga-nyAsa of Agamika tradition. Then he meditates upon the 51 nR^isiMha-s as below, forming a circle around the great kAmakalA:

udyan-mArtANDa-koTy-aMshu-samAruNa-tanu-prabhAH |
ulUkAkAra-pR^ithula-netra-tritaya-bhUShitAH ||
vidAri-sR^ikka-nirgachChad-daMShTrA-chandra-kAlanvitAH |
vidIrNa-vikarAlAsya-niryaj-jihvA-virAjitAH ||
vimukta-chAmarAkAra-saTA-keshara-maNDitAH |
Abaddha-yoga-paTTAntA jAnuny-asta-karAmbujAH ||
koTi-kalpAntaarka-samA bhIma-daMShTraaTThAsinaH |
kaustubhod-bhAsi-hR^idayAsh shveta-padmopari sthitAH ||
kirITa-hAra-keyUra-ki~NkiNy-a~Ngada-shobhitAH |
mukhaiH kalpAnta-kAlAgniM vamantas sarvatomukhAH ||
karAla-bhR^ikuTI-dR^iShTi-santrAsita-jagat-trayAH |
nakha-nirbhinna-daityendra-rudhirokShita-bAhavaH ||
vipATitAntra-nirgachChad-vasA-liptA~Nka-kukShayaH |
astrair-visbhUShitAn dIrghAn bhujAn ShoDasha bibhrataH ||
sharaM chakraM gadAM khaDgaM pAsham a~Nkusham eva cha |
vajraM vidAraNaM chApi dakShiNena kramAd api ||
dhanuH sha~NkhaM cha padmaM cha kheTakaM mushalaM tathA |
parashuM paTTishaM chApi vidAraNam ataH paraM ||
vAmena dhArayantas te ratnAkalpa-virAjitAH |
vAma-ja~NghAsan-niviShTa-lakShmIkAs siddhi-dAyinaH ||

The nR^isiMha-s are contemplated as 16 handed with lakshMI-s on their left laps. They hold in their 8 right arms: arrow, discus, mace, sword, lasso, hook, thunderbolt and claws with which they are tearing the daitya chief. In their 8 left arms they hold: bow, conch, lotus, shield, club, axe, foil-blade and claws with which they are tearing the daitya chief.

This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.