Daily Archives: September 11, 2010

kumArAnujAya namaH ||

kumbha-sthalI rakShatu vo vikIrNa sindUra-reNur dviradAnanasya prashAntaye vighna-tamash-ChaTAnAM niShThyUta-bAlAtapa-pallaveva ||

Posted in Heathen thought, Life | Leave a comment