kumArAnujAya namaH ||

kumbha-sthalI rakShatu vo vikIrNa
sindUra-reNur dviradAnanasya
prashAntaye vighna-tamash-ChaTAnAM
niShThyUta-bAlAtapa-pallaveva ||

Advertisements

~ by mAnasa-taraMgiNI on September 11, 2010.

 
%d bloggers like this: