Daily Archives: August 31, 2011

Questions which answer themselves

kaM saMjaghAna kR^iShNaH ? kaMsaM jaghAna kR^iShNaH | kA shItalavAhinI ga~NgA ? kAshItala-vAhinI-ga~NgA | ke dArapoShNaratAH ? kedAra-poShNa-ratAH | kaM balvantaM na bAdhate shItaM ? kaMbalvantaM na bAdhate shItaM || Whom did kR^iShNa kill? kaMsa. Which is the ga~NgA that … Continue reading

Posted in art, Heathen thought | Leave a comment