Daily Archives: September 7, 2013

vidhinA avarodhita

ChitvA pAsham apAsya kUTa-rachanAM bha~NktvA balAd vAgurAM paryastAgni-shikhA-kalApa-jaTilAn niHsR^itya dUraM vanAt | vyAdhAnAM sharagocharAd atijavenotplutya gachChan mR^igaH kUpAntaH patitaH karoti viguNe kiM vA vidhau pauruSham || Having broken the snare, avoided the concealed traps, and forcibly broken nets, escaping bundles … Continue reading

Posted in Life | Leave a comment