Daily Archives: August 5, 2014

The dance of the bhairava

bhairava on a cadaver from Nepal netrAku~nchana-sAraNa-krama-kR^ita-pravyakta-naktaM dino dik-chakrAnta-visarpi-sallari-saTA-bhArAvaruddhAmbaraH | hasta-nyasta-kapAla-kandara-darI-muktAbhra-dhArAH pibann unmukta-dhvani-bhinna-karNa-kuharaH kravyAd ayaM nR^ityati || netra= eye; Aku~nchana= closing; sAraNa= opening; krama= periodic; kR^ita= act; pravyakta= manifest; naktaM= night; dinaH= day; dik= direction; chakra= circle; anta= ends; [dikchakrAnta= … Continue reading

Posted in art, Heathen thought | Tagged , , , , , , | Leave a comment