Liṅga-kāmādi-sūtrāṇi

Devanagari PDF version

.. Sūtrapāṭhaḥ ..

atha liṅga-kāmādi-sūtrāṇi vyākhyāsyāmaḥ . jīvasūtrāṇunām anukrameṣu parimeyā vikārā jīvā-paramparāyā+avaśyam . jantvoḥ saṃgrāmas tasya paramaṃ kāraṇam . tasmād ajāyata jīvasūtrāṇunāṃ vyūḍhīkaraṇam . RecA-nāma jīvakāryāṇu-kulaṃ jīvasūtrāṇunāṃ vyūḍhīkaraṇaṃ karoti . mukhyaśo ‘nagnijīvasūtrāṇunām . anagnijīvasūtrāṇu-mithunayor maithunāt . idam eva jantūnāṃ maithunasya rahasyam ..

anābhikānām pranābhikānāṃ ca+ anagnijīvasūtrāṇunām maithunaṃ naimittikā prakriyā . nābhikānām maithunaṃ nirūpitā prakriyā . vyūḍhīkaraṇa-dvirbhāvāt . tasmād ajāyanta liṅgāni . nābhikeṣu bahuśo liṅge dve . kecid bahuliṅgāni pradarśayanti . kyākūni yukta-kāmarūpiṇa romakoṣṭhakāś cety udāharaṇāni . eteṣu liṅga-koṣṭhānām parimāṇa-bhedo bahuśo nāsti . dviliṅgasthitau liṅga-koṣṭhyor parimāṇa-bhedaḥ sadaivodeti (sadaiva udeti) . mahattaro liṅga-koṣṭhaḥ strīti (strī+iti) . sā bahuśas tiṣṭhati . kanīyaḥ pumān iti . sa bahuśo gacchati . liṅgakoṣṭhānāṃ nirmāṇasya dattāṃśa-bhedāj jāyate liṅgayoḥ saṃgrāmaḥ . kiṃ tu paramparā-santatyai viparītayor liṅga-koṣṭhayor ākarṣaṇaḥ saṃgamanaṃ saṃyogaś ca+avaśyam . etaddhi mūla-kāraṇaṃ kāmasya . dattāṃśa-saṃgrāmo ‘karṣaṇaś ca dvayoḥ pratidhrājyoḥ sammelanād dvayor ekaḥ pūrṇaṃ vijayaṃ nāpanoti . tasmāj jāyate ‘nantā spardhā liṅgayoḥ ..

bahukoṣṭha-jantuṣu liṅgakoṣṭhā anyebhyaḥ koṣṭhebhyo bhinnāḥ saṃvṛtāḥ . tasmād viviktā upasthāḥ . udāharaṇāny oṣadhīṣu paśuṣu ca . teṣu viparītānāṃ liṅgakoṣṭhānāṃ sammelanāya vividhā upastha-lakṣaṇāny avartanta . śepo yoniḥ puṣpañ cety udāharaṇāni . paśuṣu trividhā maithuna-vyavasthā . dhṛṣṭa-vratam bahupatnī-vratam ekapatnī-vratam vā . bahupatnī-vratam dvividham . krameṇa bahupatnayaḥ sadyo bahupatnayo vā . pṛṣṭhadaṇḍa-paśuṣu prāyeṇa 25 jīvasūcanāḥ prabhavanty ekapatnī-vratam . Gibbons, orangutans, gorillas, chimpanzees and bonobos te sarve nṛbandhavaḥ . alpa-nṛbandhuṣv ekapatnīvratam bahuśaḥ prakṛtimat . anyeṣu nṛbandhuṣu bahupatnī-vrataṃ ca dhṛṣṭa-vrataṃ ca sāmānyam . mānaveṣu ca . prāyeṇeyaṃ nṛbandhunām mūla-sthitiḥ . strī-balātkāro rakta-nṛbandhunām eko maithunopāyaḥ . rakta-nṛbandhunāṃ vṛṣa-jātir dvividhā . nemivantaś ca+anemivantaḥ . nemivanta ugrā dhunimantaś ca parasparaṃ yudhyante ca . anemivantaḥ śāntāḥ pracchanam maithunaṃ kurvanti ca . bhūriretāḥ pumān nityam bahūn maithunāvakāśān mṛgayate . svāṇḍānāṃ niṣekāya strī su-jīvasūcanā-dhāriṇam puruṣam pratīcchaty anyān nirākaroti ca . tasmād bahuvidhāḥ spardhāś ca pradarśanāni ca ..

manuṣyāṇām prāyeṇa sahajā vyavasthā dhṛṣṭa-vrataṃ ca krameṇa bahupatnī-vrataṃ ca sadyo bahupatnī-vrataṃ ca . lubdhaka-vanagocarāvasthāyāṃ te sarve ‘vartanta . kiṃ tu manuṣyānām upavāsitāyāṃ sthiteḥ prabhūtyās te sarve vaighnakā abhavan . kāsmat? strībhyaḥ parasparam puruṣāṇāṃ naiṣṭhikāt saṃgrāmāt . idaṃ kāraṇaṃ ekapatnī-vratasya+āvaśyakatā dhruvāyopavāsita-jīvanāya . kiṃ tu mānavānāṃ netṛtvam pratibhā sāhasaṃ ca nṛdravyād udiyanti . ataḥ strīniyāna-bhedo nṛṇāṃ svābhāvikaḥ . tasya virodhāt upadravam pravartituṃ śaknoti . paraṃ tu śāntyai dhruvāyopavāsita-jīvanāya ca sarvebhyo puruṣebhyo nyūnātinyūnam eka-patnyā saha vivāham avaśyam . strīṣu vyābhicāriṇī-vratam bhrūṇahatyā +adhipuruṣānudhāvanaṃ cetyādi pravṛttīnāṃ codanāt puruṣa-viṣādo’pi vardhate . ādhunikatā nūtana-kṛtrima-mānava-samājasya nirmāṇaṃ vā tāni sarvāṇi codanti . ataḥ prāyeṇa + ādhunikatāḥ paura-saṃskṛteḥ pratiṣṭhām pratirundhate . yadīdam tatvaṃ tarhi manuṣyāṇām ādhunika-paura-saṃskṛtiś cirāyur nāsti ..

namaḥ somārudrābhyāṃ namaḥ prajāpataye ..

.. Nighaṇṭhuḥ ..
jīvasūtrāṇuḥ : nucleic acid molecule
anagnijīvasūtrāṇuḥ : DNA
jīvakāryāṇuḥ : protein
vyūḍhīkaraṇam : recombination
vyūḍhīkaraṇa-dvirbhāva : meiosis
anābhikaḥ : bacteria
pranābhikaḥ : archaea
nābhikaḥ : eukaryotes
kyāku : fungus
yukta-kāmarūpin : plasmodial slime mold
kāmarūpin : amoebozoan
romakoṣṭhakaḥ : ciliate
liṅgakoṣṭhaḥ : gamete
dattāmṣaḥ : investment
bahu-koṣṭha-jantuḥ : multicellular organism
jīvasūcanā : gene
nṛbandhuḥ : ape
alpa-nṛbandhuḥ : gibbon
rakta-nṛbandhuḥ : orangutan
nṛdravyam : testosterone

This entry was posted in History, Politics, Scientific ramblings and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.