Tag Archives: kArtikeya

kumAra gAthA

jaya atula-shakti dIdhiti pi~njara | bhuja-daNDa-chaNDa-raNa-rabhasa | sura-vadana kumuda-kAnana-vikAsanendo kumAra | jaya ditija-kula-mahodadhi-vaDavAnala | ShaNmukha madhura-rava-mayUra-ratha | sura-mukuTa-koTi-ghaTTita-charaNa-nakhA~Nkura mahAsana | jaya lalita-chUDa kalApa-nava-vimala-dala-kamala-kAnta | daitya-vaMsha-duHsaha-dAvAnala | jaya vishAkha vibho | jaya sakala-loka-tAraka | jaya devasenA-nAyaka skanda | jaya gaurI-nandana ghaNTApriya … Continue reading

Posted in Heathen thought | Tagged , , , , , , | Leave a comment