The AmnAya-krama for the dual worship of shArikA and tripurA

R and I finally got to moving ahead with the initial part of laying out the formulae related to the dual worship of shArikA and tripurA that was prevalent with the Himalayan tantrics. The shArikA-tripurA krama of aghora-shiva is related in terms of the formulae to dakShiNa-mUrti virachita uddhAra-kosha, a famous work on mantra shAstra that contains most of these formulae. The aghora-shiva here is the south-face of rudra or dakShiNa-mUrti. Many similar or same formulae are also found in the well-known devI-rahasya tantra. The central manifestation of the shakti are shArikA and tripurA, and then there are the faces of the cardinal directions comprised of the mantras of the AmnAya krama. Note that in this procedure the base tripurA mantra is derived from kAdi-vidyA and not the hAdi-vidyA.

uchChiShTa gaNapati:
hR^idaya:
OM AH gaH shAntiM kuruShva mAM hrIM brUM huM svAhA ||
upahR^idaya:
rAga siddhi siddhi sarvArthaM me prasAdaya prasAdaya huM ja ja svAhA |

OM AH gaH huM svAhA | OM varadakarAya svAhA | OM vaktraikadaMShTre vighnesha huM phaT svAhA | OM gaNapatyai svAhA | OM shanti~Nkari bruM hAriNesha Dakini huM phaT svAhA | O
M jaH mesi huM kuru vaM OM anye hoH ja ja svAhA |

pUrvAmnAya
sangIta-yogini or shyAmalA, the prime minister:
OM krIM shrIM prIM prIM ChrIM uchChiShTa-chANDAlini devI mahApishAchini mAta~NgI devI krIM ThaH hrIM ThaH aiM ThaH svAhA ||

Then vinAyaka:
OM shrIM hrIM klIM glauM gaM gaNapataye vara varada sarva-janaM me vashamAnaya svAhA ||

Then kumAra:
OM hrAM kumArAya namaH svAhA||

kaumAra tryAkShari rahasya:
OM hrAM ~NaM||

tryaMbaka mR^ityu~njaya vidyA:
OM juM saH haM saH mAM pAlaya pAlaya saH haM saH juM OM ||

dakShiNAmnAya
bagalAmukhI:
OM hlIm bagalamukhi devI sarvaduShTAnAm vAchaM mukhaM padaM stambhaya (2) jihvAM kIlaya (2) buddhIm vinAshaya (2) hlIM OM svAhA ||

The commander of the armies- the boar-faced daNDanAyikA vArAhI:
aIM glauM laM aIM namo bhagavatI vArtAlI vArAhI devate varahAmukhI aiM glauM ThaH ThaH svAhA ||

Then the vaTuka:
OM klIM vIM ruM dhruM dhrIM hrIM vaTuka-bhairavAya namaH svAhA ||

paShchimAmnAya
kubjikA:
OM shrIM prIM kubjike devI hrIM ThaH svAhA ||

Then indrAkShI:
OM krIM krIM hUM hUM glauM hlIM shrAM aiM indrAkShI vajra-haste shrIM hrIM glauM hUM hUM krIM krIM OM aiM phaT svAhA ||

Then viShNu:
OM namo nArAyaNAya

Then indra:

bhuvaneshvarI:
OM hrIM shrIM klIM bhuvaneshvaryai namaH ||

haihaya:
OM prIM ChrIM klIM vroM AM krIM aiM hrAM hUM phaT kArtavIryArjunAya svAhA ||

uttarAmnAya
mahAturI:
OM truM trauM troM mahAturyai namaH ||

lakShmI:
OM hrIM shrIM lakShmI mahAlakShmI sarva-kAma-prade sarva-saubhAgya-dAyini abhimataM prayachCha sarve sarvagate sarva-svarupe sarva-durjaya-vimochini hrIM sauH svAhA ||

Then shAradA:
OM hrIM klIM saH namo bhagavatyai shAradAyai hrIM ThaH ThaH svAhA ||

Then bhavAnI:
OM shrIM shrIM OM hrIM shrIM shrIM hUM phaT svAhA ||

vajrayogini:
OM hrIM vajrayoginyai svAhA ||

Chinnamasta:
OM hrIM shrIM ChrIM Chinnamastake ChrIM phaT svAhA ||

vajravairochanI:
shrIM hrIM hrIM aiM vajravairochani hrIM hrIM phaT svAhA ||

nIlasarasvatI:
OM aim hUM tAre phaT svAhA | OM hrIM aiM hUM tAriNI phaT svAhA strIM | OM strIM aiM hUM nilasarasvatI phaT svAhA | OM hrAM strIM hrIM aiM hrUM ugratAre phaT svAhA ||

jvAlAmukhI:
OM hrIM shrIM jvAlAmukhI mama shatrUn bhakShaya bhakShaya huM phaT svAhA ||

UrdhvAmnAya
The mahAmantra of shArikA:
OM hrIM shrIM hUM phrAM AM AM shArikAyai namaH ||

The base mantra of tripurA:
OM shrIM hrIM klIM aiM sauH | OM hrIM shrIM | ka e i la hrIM | ha sa ka ha la hrIM | sa ka la hrIM | sauH aiM klIM hrIM shrIM ||

The expanded “crest-jewel” tripurA mantra:
shrIM hrIM sauH tripure | aiM klIM sauH bhairavI | OM hrIM shrIM hi~Ngule | shrIM hrIM OM chaNDike | chAmuNDe ha sa ka la hrIM | sa ka la shrIM nArasiMhI | aindrI aim hrIM klIM | klIM hrIM shrIM devI haimavatIshvarI shrIM | shrIM hrIM klIM mR^iDAni | aiM vAruNi | ka e i la hrIM durge | shrIM hrIM klIM aiM sauH | OM hrIM shrIM shrI mahAtripurasundarI ||

prAsAda:
hsauH ||

pa~nchAkSharI vidyA:
namaH shivAya ||

This entry was posted in Heathen thought. Bookmark the permalink.